Gensed Yeni Yönetmelik Bilgilendirme Notu

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) son çıkan lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ve akabinde yayınlanan EPDK duyurusu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Değerli Gensed Üyeleri,
Bildiğiniz üzere, Mayıs-Haziran ayında Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış ve aşağıda başlıkları belirtilen düzenlemeler yayınlanmıştır.
-10 Mayıs 2019 tarih ve 30770 sayılı resmî gazetede Cumhurbaşkanının 1044 sayılı kararı,
-12 Mayıs 2019 ve 30772 sayılı resmî gazetede Elektrik Piyasasında Lisanssız Yönetmeliği,
-26 Haziran 2019 tarih ve 30813 sayılı resmî gazetede EPDK’nın 8666 no’lu kurul kararı, (Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı)
-27 Haziran 2019 EPDK’nın Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyurusu

Sektörümüzü çok yakından ilgilendiren bu önemli konularda mevzuat komisyonumuz kendi içinde ve EPDK ile toplantılar yaparak konuların detaylarını görüşmüştür. Mevzuat Komisyonu olarak, konular hakkında genel bir özet ve bazı önemli başlıkları aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz;

Cumhurbaşkanın 1044 sayılı kararı ile, 5346 sayılı YEK kanunu kapsamında uygulanacak Cetvel 1 in ekindeki 2013/5625 sayılı lisanssız uygulamalar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının uygulama şekillerinin detaylandırıldığı görülmektedir. Özetle; yeni düzenleme ile yeni yapılacak lisanssız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı (GES) üretim tesisleri için 13.3$cent/kWh teşvikin kaldırıldığı ve yerine ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye kendi tarife grubu üzerinden satışına olanak sağlayan yeni teşvik düzenlemesinin detayları ile birlikte hayata geçirildiği görülmektedir. Cumhurbaşkanının 1044 sayılı kararının detaylarına baktığımızda;

-Destekten yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girme zorunluluğunun kaldırıldığı,
-Bağlantı anlaşmasının sözleşme gücü ile sınırlı olmasının devam ettiği,
-Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olmak üzere arazi kurulumları hariç mesken, sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için çatı ve cephe uygulamalarının yapılabileceği,
-Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak üzere tarımsal sulama aboneleri, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kamu kurumlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
-Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
-Lisanssız uygulamalardaki 1MW üst sınırının 5MW’a çıkarıldığı (sözleşme gücünü aşmamak kaydıyla) görülmektedir.

Yeni Lisanssız Yönetmeliğinin amacı ile ilgili EPDK duyurusunda da belirtildiği gibi, tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçlarının en aza indirilmesi (ilave dağıtım tesisi yapılmadan) olup, lisanssız üretimin esasen tüketime özgünleşmiş üretim haline gelmesinin hedeflendiği görülmektedir. Yeni yönetmelikle ilgili önemli detaylara baktığımızda;

-Yönetmelik ve Tebliğ tek bir mevzuat haline getirilerek Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
-Başvurular için artık TEİAŞ kapasite açıklamayacak, sadece başvuru yapılan ilgili trafo merkezi için arıza akımı limiti konusunda görüşü alınacaktır.

Başvuru süreci örnek özeti;
-1 – 31 Mayıs Başvuruların alınması ve derlenmesi,
-1-15 Haziran Mayıs ayı başvurularının evrak değerlendirilmesi,
-16 Haziran Evrak değerlendirme sonuçlarının internet sayfasında ilanı,
-16-18 Haziran Eksikliklere ilişkin tebliğ-Kısa devre akım limitine ilişkin TEİAŞ görüşü sorulması,
-31 Haziran Eksiklik bildirilen başvurular için eksikliklerin tamamlanması-TEİAŞ’ın kısa devre akım limitine ilişkin görüş bildirmesi,
-1-15 Temmuz Mayıs ayı başvurularının teknik değerlendirilmesi,
-16 Temmuz Teknik değerlendirme sonuçlarının internet sayfasında ilanı,
-16-18 Temmuz Teknik değerlendirme sonuçlarına ilişkin tebliğ,
-16 Temmuzu izleyen on iş günü Teknik değerlendirme raporu için EİGM’ye bildirim, EİGM’nin otuz gün içinde teknik değerlendirmeyi sonuçlandırması
-Bağlantı anlaşmasına Çağrı mektubu, teknik değerlendirme raporunun olumlu olmasını izleyen bir ay içerisinde tebliğ edilir.

Başvuruların, 5. Maddenin 1. Fıkrasının ilgili bendiyle (c, ç,…..) birlikte 11.Maddenin hangi fıkrası kapsamında yapılacağının başvuru dilekçesinde yer alması gerektiği EPDK tarafından belirtilmiştir.

Mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri için 5.1.c kapsamında yapılacak yeni başvurular sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla çatı ve cepheye (arazi hariç) yapılabilecek. Aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlasını kendi tarife grubu üzerinden dağıtım bedeli olmadan satabilecektir.

Yeni 5.1.ç kapsamında Mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri de dahil olmak üzere tüm başvurular, üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olması kaydı ile araziye de kurulum yapabilecektir. 5.1.ç kapsamında 5MW üst sınırı yoktur, üst sınır Sözleşme Gücü kadardır. Yeni 5.1.ç ile kurulacak santraller aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilecektir.

Aylık mahsuplaşma; Yeni yayınlanan tarifeler ile aylık mahsuplaşmada çekiş yönlü dağıtım bedellerinin (kendi tüketici dağıtım tarifesi) uygulanacağı görülmektedir. 12 Mayıs Lisanssız Yönetmeliği 11. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki (5.1.c, v.b.) üretim tesislerinde mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 50 indirim, mahsuplaşma sonrası tüketimin fazla olduğu kısım için kendi tüketici dağıtım tarifesi, mahsuplaşma sonrası üretimin fazlası için 10 yıl süreyle kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 100 indirim (dağıtım bedeli alınmayacaktır) uygulanacaktır.

5.1.ç (üretim ve tüketim aynı yerde) ve 30. Madde (üretim ve tüketim farklı yerlerdeki kamu tesisleri) için ise mahsuplaşmada farklı bir metodoloji uygulanmıştır. Mahsuplaşma kapsamında şebekeye enerji verişte veriş yönündeki dağıtım bedeli olan 15,7671 krş/kWh, şebekeden çekişte kendi çekiş dağıtım tarifesi üzerinden indirimsiz olarak dağıtım bedelleri alınacaktır. Sonuç olarak, bu kapsamdaki uygulamalar için hem veriş hem de çekiş yönlerinden dağıtım bedelleri alınacaktır.

Eski yönetmelik kapsamındaki geçici kabulü yapılmamış 13.3$cent/kWh teşvikli projelere yeni yönetmelik kapsamında işlemleri devam ettirilirken teşviklerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 21.06.2018 sonrası çağrı mektuplarında üretim fazlası için kendi tarifeleri üzerinden satış teşviki devam edecektir.

Araziye kurulan GES lerde (Geçici kabulü yapılmış tüm GES ler için) iç tüketim miktarı tüketim tesisinin saatlik mahsuplaşmasına dahil edilerek hesaplamalarda dikkate alınacaktır. Santral iç tüketim aboneliklerinin yeni yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde iptal ettirilip işlemlerin 28. Madde 4. fıkrası kapsamında sürdürülmesi gerekmektedir.

Yeni yapılacak tüm başvurular aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilecektir. Yönetmelik yayınlandığından itibaren 60 gün içerisinde eğer isteniyorsa eski saatlik mahsuplaşma kapsamındaki üretim tesislerinin kendi gruplarında aylık mahsuplaşmaya geçmesine olanak tanınmıştır. Yani, eski 5.1.ç ler yeni 5.1.ç ye geçerek farklı bir metodoloji ile aylık mahsuplaşma yapabilecektir. Eski 5.1.ç lerin yeni 5.1.c ye geçişine izin verilmeyecektir. 21.06.2018 sonrası çatı uygulamaları ağırlıklı olarak 10kW ve altı uygulamalarda 60 gün içerisinde başvuru yaparak aylık mahsuplaşmaya geçebilecektir. Değişiklik başvurusu için son tarihin 10 Temmuz 2019 olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yeni 5.1.c kapsamındaki uygulamalarda otopark üstü gölgeliklerin durumu EPDK’ya sorulduğunda; Çatı kavramı mevzuatta neyse o kapsamda geçerli olduğu, belirtilen yerlerin ilgili kurumlardan çatı olduğuna dair belge getirilmesinin EPDK için yeterli olacağı kendilerinin bu konuda yorum yapmaya yetkilerinin olmadığı belirtilmiştir.

Yeni yönetmelik devreye girdikten sonraki başvurular neticesinde, geçici kabulü tamamlanan üretim tesisleri için mevzuatta tanımlanan diğer şartları sağlamak kaydı ile kurulu güç artışı yapılabilecektir. Örneğin; çatısına yeni yönetmelik kapsamında 100kW GES kurmuş ve geçici kabulünü yaptıran yatırımcı, kurulu gücünü diğer şartları sağlamak koşulu ile sözleşme gücüne kadar arttırma hakkına sahip olmaktadır.

12 Mayıs 2019 Lisanssız Yönetmeliği Yönetmeliği 28.Madde 9. Fıkrasında Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan tüm üretim tesislerine ilişkin; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde, ilgili ay boyunca elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak alınacağı ve ilgili aya ilişkin ödeme yapılmayacağı belirtilmektedir. Bu maddeye istinaden, birçok yatırımcıya sıfır tüketimden dolayı Mayıs ayı için ödeme yapılmayacağıyla ilgili EDAŞ lar tarafından bildirimler yapılmaktadır. Konu EPDK yetkilileri ile görüşüldüğünde, ilgili madde çok net olduğu için sorunun çözümü ile ilgili herhangi bir şey yapılamayacağı belirtilmiştir. Düzenleme yeni yönetmelikle geldiği için yatırımcıların itiraz veya dava açmak için 60 günlük süreleri olduğu ve son tarihin 10 Temmuz 2019 olduğunu belirtmek isteriz. YEKDEM e bedelsiz katkı ile ilgili yeni yönetmelikteki Md23/5, Md28/8, Md29/6, Md29/10, Md37/7, Md37/8, Md26/8, Md28/5, Md28/6 maddelerinin kapsamına ve 1MW üzeri güç aşımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

OSB’lerde yeni GES başvurularındaki yaşanan sıkıntılar hakkında
2 Şubat 2019 tarihi 30674 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 54.Madde Kurulamayacak tesisler fıkrasının b) Karma OSB’ler bendinin 9. Alt bendinde “OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade kapsamında bazı OSB yetkililerinin kurulacak GES lerin şebekeye enerji basamayacakları, dolayısıyla aylık mahsuplaşma yapamayacakları ve üretim fazlası için bedel alınamayacağı yönünde kişisel görüşler beyan ettiği ve benzer kapsamda da bazı OSB’lerin başvuruları reddettiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Konuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız toplantıda (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Endüstri Bölgeleri ve Çevre Yönetim Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü) aynı konuyu EPDK’nın yazı ile Bakanlığa sorduğunu ve Bakanlığın OSB dışındaki sanayi tesislerine 5.1.c nasıl uygulanıyorsa OSB içerisinde ki sanayi tesislerine de aynı şekilde uygulanması gerektiği yönünde olumlu görüş yazısının verildiği tarafımıza sözlü olarak iletilmiştir.

Kendilerine konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesi veya OSB lere bir açıklama metni gönderilmesi sorulduğunda, ilgili alanda yetki kendilerinde olmadığı için bir düzenleme veya açıklamaya gerek görmediklerini, ilgili alanda yetkinin EPDK da olduğu için gerekli düzenleme veya açıklamayı onların yapması gerektiği belirtilmiştir. Aynı gün EPDK ile yaptığımız toplantıda OSB’ler konusunu sorduğumuzda konuyla ilgili Bakanlıktan görüş alındığı ve konunun üzerinde çalışıldığı bilgisi tarafımıza paylaşılmıştır.

Sonuç olarak, OSB’lerdeki başvurularda yaşanan sıkıntıların yakından takip edildiğini ve gelişmeler hakkında bilgilendirmelere devam edeceğimizi belirtmek isterim.
Saygılarımla,
Hakan Erkan-GENSED